Què ès GESTUR BALEAR

Gestió Urbanística de Balears S.A., constituïda a l'octubre de 1980, és una Societat Mercantil amb majoria de capital públic, adscrita a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge de el Govern Balear.

Desde la seva constitució GESTUR BALEAR ha estat a disposició d'Ajuntaments, altres Administracions i particulars per a treballs urbanístics de tot tipus, especialment pel que concerneix la transformació de sòl no desenvolupat en sòl urbà de tota índole, abastant tota la gestió integral per a aconseguir aquest objectiu , desde l'adaptació del planejament general fins a l'execució finalista de les obres, comptant amb mitjans propis o realitzant convenis amb els afectats.

La nostra experiència ens permet el desenvolupament integral de les nostres actuacions amb uns costos molt ajustats i amb un seguiment de tot el procés molt detallat, el que a la llarga es tradueix en un major rendiment dels recursos emprats.

Tot l'anterior ens permet posar a disposició del mercat a Manacor, Petra, Llucmajor, Artà i Felanitx un total de 28.000 m2 de solars aptes per a edificar, majoritàriament d'ús industrial i de serveis, a un preu molt ajustat.

Objecte Social:

Constitueix l'objecte de GESTUR BALEAR la realització dins de les Illes Balears dels fins següents:

 1. Estudis urbanístics, incloent-hi la redacció de plans d'ordenació i projectes d'urbanització i la iniciativa per a la seva tramitació i aprovació.
 2. Activitat urbanitzadora, que pot arribar tant a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana com a la de realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis, per a l'execució dels plans d'ordenació.
 3. Gestió i explotació d'obres i serveis resultants de la urbanització en cas d'obtenir la concessió o concloure el conveni corresponent, d'acord amb les normes aplicables en cada cas.
 4. Qualsevol altra activitat relacionada amb les expressades en els apartats anteriors, fins i tot la construcció, arrendament i alienació de naus i locals industrials o comercials.
 5. La participació en negocis, societats i empreses amb els fins recollits en els apartats anteriors.

Actualment els accionistes són els següents:

Participació
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS49,33 %
CONSELL DE MALLORCA18,66 %
CAIXABANK20,00 %
SEPES5,33 %
CONSELL DE MENORCA3,34 %
CONSELL DE IBIZA3,34 %

Composició de el Consell d'Administració

 • President:

  D. Josep Marí Ribas (CAIB)
  Conseller de Mobilitat i Habitatge

 • Conseller Delegat:

  Eduardo Arturo Robsy Petrus (CAIB)
  Director General d'Habitatge

 • Consellers:

  Sra. Antonia Sastre Llompart (CAIB)
  Cap de Gabinet conseller de Mobilitat i Habitatge

  Dña.Cristina Ballester Parets (CAIB)
  Gerent IBAVI

  D. Jaume Mateu Lladó (CAIB)
  Director general de Transports i Mobilitat

  Sra. Mª Antònia Garcías Roig (CONSELL DE MALLORCA)
  Consellera Executiva de Territori

  D. Luis Antonio Corral Juan (CONSELL DE MALLORCA)
  Director Insular d'Urbanisme

  D. Mariano Juan Colomar (CONSELL INSULAR D'EIVISSA)
  Vicepresident primer i executiu de Departament de Gestió de l'Territori, infraestructures i lluita contra l'intrusisme

  Josep Pastrana Huguet (CONSELL DE MENORCA)
  Conseller executiu cap de Departament d'Economia i Territori

  Actualment no té nomenat representant (CAIXABANK)

  Sra. Cristina Álvarez-Campana Fernández-Corredor (SEPES)

 • Secretari:

  Juan Ignacio Ribas Sevilla

Què ha fet GESTUR BALEAR, principals actuacions:

POLÍGON INDUSTRIAL MANACORGESTIÓ INTEGRADA (Adequació normativa, Pla Parcial, Projecte d'Urbanització
i D.O., Projecte de Compensació/Reparcel·lació, Gestió Urbanística)
POLÍGON INDUSTRIAL D’ INCA
POLÍGON INDUSTRIAL DE SON COLOM -FELANITX-
ÀREA DE SERVEI DE PETRA
PARC EMPRESARIAL D’ARTÀ
POLÍGON INDUSTRIAL DE SON NOGUERA -LLUCMAJOR-
POLÍGON INDUSTRIAL DE SON FOSQUET -LLUCMAJOR- en tramitació
SUP SON GIBERT -PALMA- IBAVI
UA3 ES TOMARINAR -SANTANYÍ-Projecte de Reparcel·lació
POLÍGON DE SON RULLAN -SOLLER-Pla Parcial
POLÍGON INDUSTRIAL DE POLLENÇAPla Parcial
PARC BITNormativa urbanística, Assessorament Master Pla, Vials accés, Projecte de Compensació
SES ROTGETES DE CANET -ESPORLES-Pla Especial, Projecte i D.O. Dotació de Serveis, Reparcel·lació
POLÍGON INDUSTRIAL S'OLIVÓ -SANTANY-Pla Parcial
POLÍGON INDUSTRIAL CAS TRÒ -SA POBLA-Pla Parcial y Projecte de Reparcel·lació
NN.SS. ZONES PROTEGIDES DE MALLORCANormes Subsidiàries
URBANIZACION XARC -EIVISSA-Projecte de Compensació

Actuacions que pot gestionar GESTUR BALEAR

 • Redacció de Bases i Estatuts de Juntes de Compensació, promoció de la seva creació i posterior gestió.
 • Redacció, execució i tramitació del Pla Parcial del polígon o sector corresponent.
 • Redacció i tramitació dels Estudis de Detall necessaris.
 • Redacció i tramitació del Projecte d'Urbanització.
 • Projectes i execució de delimitacions que fossin necessaris.
 • Redacció de Projectes de valorització i indemnitzacions per enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres, instal·lacions, drets, etc.
 • Aixecament de plànols topogràfics i parcel·laris.
 • Contractació de les obres d'infraestructura de la urbanització.
 • Direcció Facultativa de les mateixes.
 • Gestió administrativa i econòmica corresponent a l'adjudicació, inspecció i lliurament de les obres de la urbanització.
 • Gestió davant les respectives companyies subministradores d'energia, aigua, telèfon, etc.
 • Gestió i tramitació davant els organismes oficials i corporacions locals de les actuacions derivades de l'activitat urbanitzadora.
 • Aportació de capital de maniobra a interès prefixat que serveixi de pont fins al finançament definitiu.
 • Tramitació de crèdits en entitats de finançament.
 • Redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació i pla parcial corresponent.
 • Gestió davant el registre de la Propietat, prèvia o posterior a l'acord reparcel·latori.
 • Col·laboració en la constitució i assessorament de l'associació administrativa de propietaris que es constitueixi com "Entitat Urbanística Col·laboradora".
 • Gestió relativa a la total tramitació del complex expedient de reparcel·lació.

Política d'empresa

GESTUR BALEAR ve mantenint una política de gestió patrimonial que li ha permès autofinançar-se des de la seva creació, el que l'obliga a estudiar rigorosament la viabilitat econòmica i financera de les seves actuacions, sense oblidar la seva funció social.

Contacte

Per a qualsevol informació relativa als nostres serveis i als preus dels nostres solars i parcel·les no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres, a través de la nostra adreça de correu electrònic info@gesturbalear.com, telèfon 971 177730 o personalment a les nostres oficines de Palma, situades a l'Avinguda Alexandre Rosselló 13 B pis 1r (07002)